Crkva se nalazi usred sela, na brežuljku, dovršena je 7. svibnja 1632. godine. Crkva svetog Lovra posvećena je 1664. godine. Crkva je jednobrodna, apsida je uža od lađe, sa svodanim krovom u koji su uklesani svodovi polukružnih prozora. Svetište je veće od crkvene lađe. Kameni trijumfalni luk razdvaja svetište, koji je izvorno bio otvoreni krov. Okomita fasada naglašena je kamenim ulazom na crkveni portal, kružnim otvorima i otvorima za dva prstena. Crkva Sv. Lovro u Premanturi čuva vrijedne predmete iz XVII. stoljeća poput: pet oltara i S raspelo.