Stara župna crkva, potječe iz 16 st. podignuta je na ostatcima stare crkve sv. Ivana, pa ju je narod zvao Sv. Ivan (san Giovanino). U njoj su za vrijeme turskih najezdi g. 1649. službu Božju obavljali kaluđeri manastira sv. Arhanđela. Od 1902. nju su preuzeli franjevci trećoredci i uz pomoć vjernika i tadašnjih državnih vlasti obnovili je i ukrasili trima mramornim oltarima. U crkvi je sada oltar prema puku drveni sa svetohraništem na pokrajnjem oltaru, na drugom oltaru kip Bogorodice; škropionica – postolje je ostatak stupa iz starokršćanske bazilike koja se nalazila na tom mjestu. Bazilika je otkrivena pri obnovi crkve. Izvorna stara crkva sv. Ivana bila je sagrađena u prezbiteriju bazilike. Kroz povijest je produžena tri puta. Sadašnji oblik crkve je izvorna srednjovjekovna, polukružna apsida rekonstruirana je 1996.