Izložba obuhvata sakralne umetnine i predmete umetničkog obrta iz crkve i samostana benediktinki, riznice zadarske Katedrale, crkve sv. Šimuna, župnih crkava na području Zadarske nadbiskupije, te nekoliko kipova i slika u vlasništvu Narodnog muzeja u Zadru. Značajno je da su brojna izložena dela nastala prema narudžbinama crkvenih dostojanstvenika, pripadnika zadarskog plemstva i građanstva, te gradskih i seoskih bratovština, upoznatih sa savremenim umetničkim strujanjima i predatih u opremanju sakralnih prostora vrednim umetninama. Stalna izložba crkvene umetnosti (SICU) dragoceni je simbol zadarske kulturne baštine i svedočanstvo bogatog umetničkog nasleđa grada Zadra i Zadarske nadbiskupije od srednjeg veka do kraja 18. st. Po brojnosti i umetničkoj vrednosti eksponata, osobito dela zadarskih zlatara, Stalna izložba crkvene umetnosti najznačajniji je inventar sakralnih umetnina i predmeta umjetničkog obrta.